دانشنامه ایرانی آموزش و پرورش (EDUP) - اهداف و چشم انداز