شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده دانشنامه نگاری

مدیر مسئول دبیر تخصصی